Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia

Dyrektor COBIK NIL

dr n med. Artur Drobniak

Z-ca Dyrektora COBIK NIL

Katarzyna Sadowska-Cioch

Rada Naukowa COBIK NIL